/ ACS

Postopek

shema

Po splošni opredelitvi je vrednotenje in priznavanje (neformalnega) znanja proces, v katerem identificiramo in ovrednotimo vse posameznikove dosežke (kvalifikacije) ne glede na to, kje (v šolskem sistemu ali zunaj njega) in kako (z izobraževanjem, delom, prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi) so bili doseženi.

Vrednotenje in priznavanje že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc poteka po vnaprej določenih standardiziranih postopkih. Sam proces je ves čas podprt z informiranjem in svetovanjem, poteka pa po tehle korakih:

  • ugotavljanje,
  • dokumentiranje,
  • ocenjevanje,
  • certificiranje.

Odrasli, ki se postopkov vrednotenja neformalno pridobljenih kompetenc udeležijo zaradi evidentiranja in opisa na različne načine razvitih in pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc (tretji namen), pridobijo ob koncu postopka svetovalčevo mnenje, ki vsebuje tele podatke:

  • podatke o izvajalski organizaciji,
  • podatke o kandidatu,
  • interpretacijo razvitosti kompetence,
  • kraj in datum izdaje mnenja,
  • ime svetovalca za vrednotenje ter odgovorne osebe v izvajalski organizaciji.

Pri svojem razvojnem delu področju vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja Andragoški center Slovenije razvija postopek po navedenih korakih, z ocenjevanjem vred.

PRVA FAZA: UGOTAVLJANJE učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju

Posameznik sam in v sodelovanju s svetovalcem ugotavlja, kaj že obvlada ter zakaj in v kakšne namene lahko to uporabi.

DRUGA FAZA: DOKUMENTIRANJE posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju

Pomeni zbiranje dokazov o znanju, spretnostih in/ali kompetencah in urejanje teh na pregleden način, za določene namene idr.

Najpogostejše orodje za dokumentiranje je portfolijo/zbirna mapa učnih dosežkov/listovnik.

TRETJA FAZA: OCENJEVANJE posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju

Je proces presojanja in vrednotenja posameznikovega znanja, spretnosti in/ali kompetenc po določenih kriterijih (standardih, merilih).

Uporabljajo se različne metode in orodja: intervju, vprašalniki, testi, praktični preizkus, opazovanje na delovnem mestu, ocenjevalni centri idr. Praviloma se kombinira več metod in orodij.

FAZA 4: CERTIFICIRANJE – potrjevanje rezultatov ocenjevanja posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju, uradno priznavanje učnih izidov s podelitvijo potrdila (»certifikata«), ki je »javnoveljavno«.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE: V vseh fazah postopka vrednotenja mora biti odraslemu omogočeno informiranje in svetovanje.

Video-publikacija Svetovanje za znanje: Predstavitev postopka vrednotenja in izkušnja udeleženke
Skip to content