/ ACS

Razvojna podpora ACS

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih izvira iz devetdesetih let, ko je Andragoški center Slovenije razvil model informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju (ISIO) odraslih. Ta je bil podlaga začetka delovanja svetovalnih središč za informiranje in svetovanje.

V devetdesetih letih se je začel razvijati tudi model ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj ter središča za samostojno učenje, prva središča so začela poskusno delovati leta 1993.

Prelomnica na področju vrednotenja v smislu strokovnega in razvojnega dela ACS pa je leto 1999, ko smo vpeljali portfolijo v postopke preverjanja in potrjevanja NPK.

Ves čas delovanja središč ISIO in SSU ter ves čas razvojnega dela na področju vrednotenja smo skrbeli za strokovno in razvojno podporo ter sistemsko umestitev dejavnosti v sistem izobraževanja odraslih. Ta se nadaljuje tudi sedaj, ko so vse dejavnosti umeščene v svetovalno dejavnost izobraževanja odraslih, ki se izvaja kot javna služba.

Strokovna podpora zajema:

 • razvoj novih pristopov, strokovnega gradiva, svetovalnih pripomočkov in orodij, baz podatkov idr.,
 • neposredno podporo delu svetovalcev in svetovanje,
 • usposabljanje svetovalcev,
 • skupne strokovne in promocijske dogodke (npr. konference, dnevi svetovanja za znanje),
 • skrb za sistemsko umeščanje in povezovanje na nacionalni ravni,
 • sodelovanje na evropski ravni: v EAEA, Unesco, projekti Erasmus+.

Več o strokovni in razvojni podpori svetovalni dejavnosti si lahko preberete v nadaljevanju.

Mednarodni projekti

Preberi več >>

Razvoj

Razvojno in strokovno delo, ki ga na Andragoškem centru izvajamo v podporo mreži svetovalcem v izobraževanju odraslih, obsega:

Mednarodni projekti

Temeljni namen projekta je oblikovati usposabljanje za strokovne delavce (na področju socialnega dela, izobraževanja odraslih, za prostovoljce), ki izvajajo terensko delo z mladimi, ter metodologijo terenskega dela, ki jo bodo lahko strokovni delavci uporabljali pri svojem strokovnem delu z ranljivimi skupinami mlajših odraslih.

Namen projekta je povečati zanimanje in vključevanje odraslih v izobraževanju odraslih z učinkovitimi prijemi terenskega dela (outreach), svetovanja in motiviranja.

Temeljni namen projekta je bil razvoj metodologije za ocenjevaje in vrednotenje digitalnih, matematičnih in jezikovnih kompetenc odraslih. Oblikovane so se smernice za svetovalce, v njih so opredeljeni ukrepi ter skupna načela ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc. Pripravljena pa so tudi priporočila za vključevanje metodologije v evropski sistem izobraževanja odraslih in dejavnost svetovanja.

Sodelujemo

Sodelujemo v domačih in mednarodnih skupinah in združenjih. 

V Sloveniji smo člani Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO). Vsebine, ki jih obravnavamo v skupini, so:

 • oblikovanje ustreznih podlag in dokumentov v obliki priporočil in predlogov ter drugih rešitev za več ravni: urejanje politik, raven stroke in raven prakse ter posvetovalna vloga pri pripravi sistemskih rešitev;
 • spremljanje in zagotavljanje dostopnosti VKO
 • spremljanje in spodbujanje analiz, raziskav, evalvacij, instrumentov in projektov s področja VKO;
 • koordinacija sistema politik in praks na različnih področjih VKO;
 • povezovanje različnih akterjev za urejanje področja VKO v državi;
 • sodelovanje in članstvo z zastopanjem Slovenije na mednarodni ravni za področje VKO, kot npr. CareersNet, Euroguidance;
 • poročanje o delu in dosežkih Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo.
 

V mednarodnem prostoru pa smo člani Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (EAEA). To je evropska nevladna organizacija, ki združuje 120 organizacij iz 43 držav ter zajema več kot 60 milijonov učečih se odraslih v Evropi.

Poglavitni namen EAEA je, da v Evropi povezuje in zastopa organizacije, ki delujejo v izobraževanju in učenju odraslih. Promovira učenje odraslih in dostop do tega, vključenost v neformalno izobraževanje odraslih za vse, še posebno za skupine odraslih, ki niso vključene ali se manj pogosto vključujejo v izobraževanje in učenje (ranljive skupine odraslih). V ta namen se vključuje tudi različnih mednarodnih projektov. Več si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Smo tudi člani projektne skupine za razvoj pobude Europass.

Naloge projektne skupine so:

 • sprejem načrta dela in poročilo o uresničevanju nalog za vsa področja Europass;
 • skrb za razvoj Europass in spremlja novosti na evropski ravni;
 • skrb za morebitne posodobitve dokumentov Europass;
 • sodelovanje s socialnimi partnerji po področjih, vezanih na posamezen dokument;
 • druge tekoče naloge.
 
Skip to content