Razvojna podpora ACS

Svetovalna dejavnost v IO ima svoje temelje v 90-tih letih, ko je Andragoški center Slovenije razvil model informativno–svetovalne dejavnosti v izobraževanju (ISIO) odraslih, ki je bil podlaga začetku delovanja svetovalnih središč za informiranje in svetovanje. Prav tako v 90-tih letih se je pričel razvijati model središča za samostojno učenje, eksperimentalno so prva središča pričela z delovanjem 1993.

Ves čas delovanja središč ISIO in SSU smo skrbeli za strokovno in razvojno podporo ter za sistemsko umestitev dejavnosti v sistem izobraževanja odraslih. Ta se nadaljuje tudi sedaj, ko sta obe dejavnosti umeščeni v svetovalno dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Strokovna podpora zajema:

 • razvoj novih pristopov, strokovnih gradiv, svetovalnih pripomočkov in orodij, baz podatkov idr.
 • neposredno podporo delu svetovalcev in svetovanje
 • usposabljanje svetovalcev
 • skupne strokovne in promocijske dogodke: npr. konference, dnevi svetovanja za znanje
 • skrb za sistemsko umeščanje in povezovanje na nacionalni ravni
 • sodelovanje na evropski ravni: v EAEA, Unesco, Erasmus+ projekti.

Več o strokovni in razvojni podpori svetovalni dejavnosti si lahko preberete v nadaljevanju.

Mednarodni projekti

Preberi več >>

Razvoj

Razvojno in strokovno delo, ki ga na Andragoškem centru izvajamo v podporo mreži svetovalcem v IO, obsega:

 • razvoj in prilagoditve različnih svetovalnih pripomočkov in orodij, ki so v pomoč pri izvajanju svetovalnega procesa; vsi so na voljo na Knjižni polici (podnaslov Svetovalni pripomočki);
 • razvijanje in vpeljevanje v prakso novih pristopov svetovalnega dela, kot je npr. terensko delo, svetovanje po internetnih orodjih, svetovanje na delovnem mestu;
 • razvoj aplikacij in IKT orodij, namenjenih spremljanju svetovalne dejavnosti;
 • pripravo in stalno posodabljanje različnih baz podatkov; skrbimo za skupno spletno bazo podatkov, ki je svetovalcem lahko v pomoč pri izvajanju svetovalnega procesa;
 • pripravo temeljnega in stalnega strokovnega spopolnjevanja svetovalcev v IO.

Mednarodni projekti

Temeljni namen projekta je razvoj metodologije za ocenjevaje in vrednotenje digitalnih, matematičnih in jezikovnih kompetenc odraslih. Oblikovane bodo tudi smernice za svetovalce, v katerih bodo opredeljeni ukrepi in skupna načela ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc.

Temeljni namen projekta je razvoj metodologije za ocenjevaje in vrednotenje digitalnih, matematičnih in jezikovnih kompetenc odraslih. Oblikovane bodo tudi smernice za svetovalce, v katerih bodo opredeljeni ukrepi in skupna načela ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc.

Sodelujemo

Sodelujemo v domačih in mednarodnih skupinah in združenjih. V Sloveniji smo člani Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo – VKO. Vsebine, ki jih v skupini obravnavamo, so:

 • oblikovanje ustreznih podlag in dokumentov v obliki priporočil in predlogov ter drugih rešitev za več ravni: urejanje politik, raven stroke in raven prakse in posvetovalna vloga pri pripravi sistemskih rešitev,
 • spremljanje in zagotavljanja dostopnosti VKO,
 • spremljanje in spodbujanje analiz, raziskav, evalvacij, instrumentov in projektov s področja VKO,
 • koordinacija sistema politik in praks na različnih področjih VKO,
 • povezovanje različnih akterjev za urejanje področja VKO v državi,
 • sodelovanje in članstvo z zastopanjem Slovenije na mednarodni ravni za področje VKO, kot npr. CareersNet, Euroguidance ipd.,
 • poročanje o delu in dosežkih strokovne skupine VKO.
 

V mednarodnem prostoru pa smo člani Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (EAEA). EAEA je evropska nevladna organizacija, ki združuje 120 organizacij iz 43 držav in predstavlja več kot 60 milijonov učečih se odraslih v evropskem prostoru. 

Glavni namen EAEA je, da v evropskem prostoru povezuje in zastopa organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja in učenja odraslih. Promovira učenje odraslih in dostop do le tega, vključenost v neformalno izobraževanje odraslih za vse, še posebej za skupine odraslih, ki niso vključene oziroma se manj pogosto vključujejo v izobraževanje in učenje (ranljive skupine odraslih). V ta namen se vključuje tudi v različne mednarodne projekte. Več si lahko preberete na njihovi spletni strani.