/ ACS

OBLIKE IN NAČINI IZVAJANJA SvetovalnE dejavnostI v IO

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja v vseh fazah svetovalnega procesa:

 • pred vključitvijo v izobraževanje ali učenje,
 • med potekom izobraževanja ali učenja ter
 • po končanem izobraževanju ali učenju.
Svetovanje za izobraževanje

Svetovalni proces se lahko izvaja v dveh oblikah:

Individualno:

 • Kadar je vsebina svetovanja povezana z specifičnimi vprašanji odraslega, po navadi je potreben poglobljen in daljši svetovalni proces.
 
 • Svetovalec se lahko temeljiteje posveti posamezniku in izhaja iz njegovih konkretnih okoliščin, mu pomaga odkriti njegove potrebe in opredeliti izobraževalne in učne cilje, odraslega lažje moti­vira in spodbuja itn.
 

Omogočen je tesnejši stik med svetovalcem v IO in odraslim, svetovanje je prilagojeno individualnim potrebam odraslega, zagotovljeni sta zaupnost in tajnost vseh podatkov, ki jih odrasli sporoča v procesu.

Skupinsko:

 • Svetovalec več odraslih v skupini informira o različnih možnostih učenja in izobraževanja, npr. o možnosti vključevanja v svetovanje, za motiviranje za izobraževanje, za razvijanje kompetence učenje učenja v obliki delavnic, predstavlja različne možnosti načrtovanja kariere, možnosti sofinanciranja izobraževanje ipd.

 • Omogoča posredovanje informacij večjemu številu odraslih, medsebojno interakcijo v skupini in s tem medsebojno izmenjavo izkušenj, pogledov na izobraževanje in učenje ter razvoj kariere, izmenjavo izkušenj o ovirah, s katerimi se pri tem srečujejo, ter o tem, kako jih odpravljajo idr.

 • Odrasli v skupini drug drugemu nudijo podporo.

 • Skupinska oblika svetovanja je lahko izhodišče za nadaljnje individualne vključitve.

V svetovalnem procesu svetovalci izvajajo različne aktivnosti:

 1. Informiranje: odraslim dajejo vse ustrezne informacije, ki jih potrebujejo za odločitve, povezane z izobraževanjem ali učenjem. Te so lahko splošne, npr. o različnih možnostih v izobraževanju odraslih, o izvajalcih, vpisnih pogojih, financiranju, zaposlitvenih možnosti in drugo. Lahko pa so informacije specifične, vezane na posamezno področje svetovalne dejavnosti v IO, na primer o možnostih vpisa v posamezne izobraževalne programe, o postopkih ugotavljanja in dokumentiranja, o možnostih samostojnega učenja, vrsti gradiva za samostojno učenje in drugo.

 2. Nasvetovanje: ko odraslim pomagajo pri odločitvi tudi z razlago, ustreznimi pojasnili ali nasvetom. Pri tem njihovih potreb, pričakovanj, zmožnosti in možnosti ne razčlenijo celostno in poglobljeno, ampak jim na ojih izkušenj in izkušenj drugih sprejeti odločitev o možnosti za izobraževanje.

 3. Svetovanje: je strokovno zahtevnejši in daljši proces, ki vključuje poglobljene in celostne pristope svetovalne dejavnosti ter pospešuje razvoj odraslega z vidika razumevanja procesov odločanja, organiziranja in vrednotenja lastnega izobraževanja in učenja ter razvoja kariere. Svetovalci v IO odrasle spodbujajo, da poiščejo rešitve, ki so zanje najprimernejše. Pri tem lahko uporabljajo tudi različne svetovalne pripomočke, orodja ter učno gradivo in druge vrste gradiva, ki so mu v podporo pri izpeljavi kakovostnega svetovalnega procesa. Svetovanje zajema tudi zastopanje, ko navežejo neposreden stik z izvajalsko organizacijo za pomoč odraslemu pri različnih težavah ali vprašanjih, npr. pri dostopu do izobraževanja in učenja, pridobitvi denarne podpore za izobraževanje ali učenje idr.Svetovanje se izvaja na sedežu organizacije, ki izvaja svetovalno dejavnost in izven sedeža, da se poveča dostopnost svetovalne dejavnosti vsem odraslim v lokalnem okolju:

Dislokacija/e:

Svetovalna dejavnost se redno (enkrat tedensko ali enkrat na štirinajst dni) izvaja v drugi organizaciji. To so lahko druge izobraževalne organizacije, knjižnice, enote Zavoda RS za zaposlovanje, centri za socialno delo in drugi v drugem kraju.

Mobilna svetovalna dejavnost:

Kadar se občasno pojavi potreba po svetovalni dejavnosti v izbranih organizacijah svetovalec obišče organizacijo in izvaja svetovalno dejavnost. Po navadi so to organizacije z dejavnostjo za posamezne skupine odraslih, kot so varstveno-delovne organizacije, zavod za zaposlovanje, centri za socialno delo ipd., ali javni prostori (npr. knjižnice, nakupovalna središča, javne prireditve).

Informacijska (info) točka:

Je točka oziroma kotiček, ki je opremljen z informacijskim gradivom, kjer je lahko prisoten svetovalec, lahko pa je točka stalna, brez njegove prisotnosti. Prostor info točke je lahko različen, od javnih mest (knjižnica, zdravstveni dom, center za socialno delo in druga) do različnih organizacij, ki jih obiskuje večje število odraslih (izobraževalna organizacija za odrasle, podjetje in druge).

Skip to content